در صورتی که ایده یا قصدی برای سرمایه گذاری دارید، لطفا با ما در ارتباط باشید. شما می توانید فرم زیر را تکمیل کنید یا با ما تماس بگیرید.

لیست ایده های فناورانه جهت معرفی به سرمایه گذاران (دقت کنید که مبلغ سرمایه گذاری ممکن است متفاوت تر از زمان حال باشد. یعنی این عددها نیاز به بروزرسانی دارند)

به ما ایمیل بفرستید

6 + 0 = ?

میزان سرمایه ثابت: 110 میلیارد تومان

نرخ بازدهی داخلی (IRR): 35 درصد

دوره بازگشت سرمایه: 4.8 سال

تاریخ به روز رسانی: بهار 1400

میزان سرمایه ثابت: 10 میلیارد تومان

نرخ بازدهی داخلی (IRR): 43 درصد

دوره بازگشت سرمایه: 4.5 سال

تاریخ به روزرسانی: بهار 1400

میزان سرمایه ثابت: 12 میلیارد تومان

نرخ بازدهی داخلی (IRR): 36 درصد

دوره بازگشت سرمایه: 4.6 سال

تاریخ به روز رسانی: بهار 1400

میزان سرمایه ثابت: 200 میلیارد تومان

نرخ بازدهی داخلی (IRR): 36 درصد

دوره بازگشت سرمایه: 5.5 سال

تاریخ به روز رسانی: بهار 1400

میزان سرمایه ثابت: 13 میلیارد تومان

نرخ بازدهی داخلی (IRR): 23 درصد

دوره بازگشت سرمایه: 6 سال

تاریخ به روز رسانی: بهار 1400

میزان سرمایه ثابت: 47 میلیارد تومان

نرخ بازدهی داخلی (IRR): 60 درصد

دوره بازگشت سرمایه: 3.7 سال

تاریخ به روز رسانی: بهار 1400

میزان سرمایه ثابت: 16 میلیارد تومان

نرخ بازدهی داخلی (IRR): 38.7 درصد

دوره بازگشت سرمایه: 4.6 سال

تاریخ به روز رسانی: بهار 1400

میزان سرمایه ثابت: 62 میلیارد تومان

نرخ بازدهی داخلی (IRR): 32.7 درصد

دوره بازگشت سرمایه: 4.6 سال

تاریخ به روز رسانی: بهار 1400